Потребна документација за новчану социјалну помоћ

 • Фотокопија важеће личне карте за све пунолетне чланове породице
 • Потврда о боравишту за млт децу – Муп
 • Изводи из матичне књиге рођених за све чланове породице
 • Извод из матичне књиге венчаних – не старији од 6 месеци
 • Уверење Националне службе за запошљавање за незапослена лица – жене до навршене 60 године, мушкарци до навршене 65 године
 • Уверење Службе за катастар непокретности за све чланове породице према месту пребивалишта и према месту рођења
 • За запослена лица потврда о висини примања по основу радног односа или по основу обављања приватне делатности у последња 3 месеца од месеца у коме је поднет захтев
 • Потврда за децу да се налазе на редовном школовању – потврда од школе
 • Уверење да не остварују права из пензијског осигурања , а уколико је пензионер потврду о висини пензије за последња 3 месеца од месеца у коме се подноси захтев – потврда надлежног Пиора
 • Потврда о порезима и доприносима – Служба пореске управе
 • Тужба за развод брака, алиментацију и врш родитељског права
 • Правоснажна пресуда о разводу брака и висина утврђене обавезе издржавања
 • Образац бр 1 за процену радне неспособности
 • Број електричног бројила на име носиоца права нановчану социјалну помоћ