Потребна документација за обраду потенцијалних усвојитеља

 • Захтев – својеручно потписан
 • Извод из матичне књиге рођених за оба супружника – не старији од 6 месеци
 • Извод из матичне књиге венчаних – не старији од 6 месеци
 • Уверење о пребивалишту – Муп
 • Фотокопија личних карата за оба супружника
 • Уверење да нису под истрагом – Судска јединица
 • Уверење да нису лишени пословне способности и родитељског права – Судска јединица
 • Уверење да нису осуђивани – Муп
 • Уверење о држављанству – Матичар
 • Лекарска уверења за оба супружника – Општа медицина Дом здравља
 • Потврде о приходима
 • Извод из листа непокретности – Служба за катастар непокретности