Потребна документација за смештај у установу соц.заштите одраслих и остарелих лица

 • Молба у 2 примерка својеручно потписана
 • Фотокопија личне карте – 2 примерка
 • Извод из матичне књиге рођених и венчаних – 2 фотокопије
 • Најновији чек од пензије – оригинал и 2 фотокопије
 • Потврду ПИОРАда не остварује право на пензију или додатак за помоћ и негу другог лица
 • Фотокопија здравствене књижице 1, 2, 3 страна
 • Лекарски налази од лекара опште праксе – наведене дијагнозе
 • Потврда да не болује од заразних болести – налаз столице – копрокултуре и налаз РТГ плућа
 • Извод из листа непокретности – Служба за катастар непокретности
 • Уверење Пореске управе
 • Потврда о просеку зараде сродника који су по закону обавезни за издржавање
 • Фотокопија уговора о доживотном издржавању
 • Четири потписане и овере изјаве о начину плаћања домског смештаја – овера у Суду или Општини