Контакт

Центар за социјални рад  oпштине Бачка Топола 

Седиште: Бачка Топола Петефи бригаде бр 20

Особа за контакт: Директорица мр Јасмина Зимоњић, магистар економских наука, мастер социјални радник 

Радно време од 7:00 до 14:30

Пријем странака од 7:00 до 14:30

Е- маил: backatopola.csr@minrzs.gov.rs

Телефон: 024-715-810 , 024-715-461

Факс: 024-715-398