ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ЗА 2015. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ

БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ

БРОЈ: 55100-2-5/2016

ДАНА: 03.03.2016.

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС”, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа (Службени гласник РС”, број 57/05, 68/10) објављује се:

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ЗА ОПШТИНЕ

БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ

ЗА 2015. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

1. Основни подаци о државном органу и информатору .………………………………………………..……4

2. Организациона структура …………………………………………………………………………….………………..4

3. Опис функција старешина …………………………………………………………………………..…………………6

4. Опис правила у вези са јавношћу рада ………………………………………………………….………………..7

5. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза ………………………………….…..10

6. Навођење прописа ……………………………………………………………………………………….…………..….10

7. Услуге које се пружају заинтересованим лицима ………………………………………….…………..….12

8. Поступак ради пружања услуга ……………………………………………………………………………….…..13

9. Подаци о приходима и расходима ……………………………………………………………….…………..…..14

10. Подаци о јавним набавкама ………………………………………………………………………..………….……15

11. Подаци о државној помоћи …………………………………………………………………………………….……15

12. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима ……………………………….…..15

13. Подаци о средствима рада …………………………………………………………………………..………….…..16

14. Чување носача информација ………………………………………………………………………..……………..16

15. Врсте информација у поседу ………………………………………………………………………..……………..16

16. Врсте информација којима ЦСР омогућава приступ ……………………………………..………..……17

17. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама ………………………..…….…..17

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

1.Информатор објављује Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош са седиштем у Бачкој Тополи, ул. Петефи бригаде бр. 20.

2.Адреса седишта је Бачка Топола, ул. Петефи бригаде бр. 20, матични број:08130710 порески идентификациони број: 101449412, а адреса електронске поште: backatopola.csr@minrzs.gov.rs.

3.За тачност и потпуност података одговорнa је Станко Жужана дипл.економиста – ВСС, директор Центра, а у складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

4.Информатор је први пут објављен дана 20.12.2010. године.

5. Информатор је у физичком (штампаном) облику доступан сваког радног дана у времену од 8,00-14,00 часова у Центру за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош.

6.Штампана копија се може набавити у Центру за социјални рад Бачка Топола, ул. Петефи бригаде бр. 20 код Вујић Смиље дипл.правника и у Центру за социјални рад Мали Иђош, ул. Главна бр. 32 код Нађ Мељкути Кишковач Илдико.

7.Информатор је израђен и у електронском облику, а биће објављен на веб сaјту Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош – www.csrbtopola.org.rs.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ДИРЕКТОР

Директор руководи Центром и представља га пред свим другим субјектима и правним лицима, организује и руководи процесом рада и пословања, заступа и представља установу према трећим лицима , одговоран је за законитост Центра, предлаже план и програм рада и подноси извештај, извршава одлуке управног и надзорног одбора, наредбодавац је за извршење финансијског плана , доноси акта која нису у надлежности управног одбора , доноси одлуке о заснивању и престанку радног односа и обавља друге послове у складу са законом .

Директор Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош је Станко Жужана дипл.економиста.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Послови који се обављају у Центру се групишу на:

– Послове социјалног рада

– Управно правне послове

– Послове планирања и развоја

– Финансијско административне послове и техничке и помоћне послове

Послови социјалног рада обухватају осигурање приступа и кориштења услуга помоћи и подршке појединцу или породици , информисаност , пријуем , процену , планирање , обезбеђење директних услуга и спровођење мера правне заштите корисника и евалуација предузетих мера.

Управно правни послови обухватају примену управно процесних правила у вођењу поступка и доношења одлука о управним стварима , правни послови у вези покретања судских и других поступака из породичних односа , заштита права детета , пословно неспособних лица и у другим случајевима.

Послови планирања и развоја подразумевају праћење квалитета пружених услуга, промовисање делатности Центра у локалној заједници , идентификовање потреба група корисника , иницирање развоја недостајућих услуга.

Организацију рада чине:

– Директор

– Стручна и саветодавна тела

– Организационе јединице Центра

Организационе јединице Центра су:

– Служба за одрасла и стара лица , за децу и омладину

– Служба за финансијско-административне и техничке послове

– Одељењe Центра у Малом Иђошу

Стална тела Центра су:

– Колегијум Службе

– Стална комисија органа старатељства

– Повремена тела су стручни тимови

Колегијум службе је стручно тело.

У рад Колегијума Службе учествују:

– Руководилац службе

– Супервизор

– Водитељи случаја

Стална комисија органа старатељства извршава послове пописа и процене вредности имовине малолетних и пунолетних штићеника и сталну комисију именује директор.

Стручни Тим је стручно тело у чијем раду учествују:

– Супервизор

– Водитељ случаја

Стручњаци посебних специјалности из или изван организационих јединица Центра односно других установа и организација

Стручни Тим образује руководилац службе или супервизор на предлог водитеља случаја.

Стручни тим се обавезно формира у следећим случајевима:

– када је потребно извршење послова који су законом или подзаконским прописима одређени да се обављају тимски ( процена опште подобности будућих усвојитеља, хранитеља и старатеља );

– када је потребно донети одлуку о заснивању усвојења;

– када се разматра старатељски извештај привременог старатеља и старатеља;

– када се одлучује о давању претходне сагласности старатељу за обављање послова који прелазе оквире редовних послова у заступању штићеника или редовног управљања његовом имовином;

– када је потребно одлучити о давању претходне сагласности за распологање имовином штићеника , односно располагање имовином детета под родитељским старањем.

УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Предвиђен број запослених

Стваран број запослених

Број других радно ангажованих лица ( уговор о делу, о привременим /повременим пословима)

Директор 1

Радник на управно правним пословима 2

Руководилац одељења 1

Радник социјалног рада 10

Стручни радник на пословима пријема 1

Послови планирања и развоја 1

Административно финасијски радник 1

Радник на административно финасијским пословима 1

Радник на техничким пословима 1

Техничко особље 1

Укупно: 20 извршилаца

Директор 1

Радник на управно правним пословима 2

Руководилац одељења 1

Радник социјалног рада 8

Стручни радник на пословима пријема 0

Послови планирања и развоја 0

Административно финасијски радник 1

Радник на административно финасијским пословима 1

Радник на техничким пословима 0

Техничко особље 1

Укупно: 15 извршилаца

Радник социјалног рада 1.5

Административно финасијски радник 1

Укупно: 2 извршиоца

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

У Центру за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош руководећа лица су директор Центра , руководилац одељења у Малом Иђошу, руководилац службе , Шеф рачуноводствене службе.

Директор Центра је Станко Жужана дипл.економиста, телефон 024/715-398, факс 024/715-398.

Руководилац одељења у Малом Иђошу је Нађ Мељкути Кишковач Илдико дипл.психолог.

Руководилац службе је Вујић Смиља дипл.правник.

Шеф рачуноводствене службе је Стојановић Вера дипл.економиста.

Контакт телефони су следећи:

Центар за социјални рад Бачка Топола, ул. Петефи бригаде бр. 20, телефон 024/715-810.

Оделење у Малом Иђошу, ул. Главна бр. 32, телефон 024/731434.

Директор Центра је одговоран за пословање Центра , заступа Центар према трећим лицима , финансијски је наредбодавац, спроводи одлуке управног и надзорног одбора , спроводи правоснажне судске пресуде распоређује раднике и друге послове.

Руководилац одељења у Малом Иђошу и руководилац службе у Бачкој Тополи обезбеђују унутрашњу организацију и кординацију, планирање и обим послова унутар службе, поштовање стандарда стручног рада, законитост и поштовање рокова и процедура, обезбеђује техничке услове за несметан рад , распоређује раднике у оквиру организационе јединице , врши контролу ажурности, врши расподелу предмета, обавља комуникацију са лицима изван установе.

Шеф рачуноводства израђује финансијске планове , периодичне обрачуне и завршни рачун , води рачуна о реализацији финансијских одлука, уговора , прати и примењује прописе, прати и контролише наменско кориштење новчаних средстава , врши обрачун и накнаде запослених и друге законом предвиђене послове.

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Jавност рада, искључење и ограничавање јавности рада државног органа, регулисана је следећим прописима:

ПОРОДИЧНИМ ЗАКОНОМ („Сл.Гласник РС, број 18/05, 72/11-др.закон и 6/15)

Искључивање јавности, члан 206.

(1) У поступку у вези са породичним односима јавност је искључена.

(2) Подаци из судских списа спадају у службену тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни.

Искључивање јавности, члан 323.

(1) У поступку заснивања усвојења јавност је искључена.

(2) Подаци из евиденције и документације о усвојењу спадају у службену тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни.

Искључивање јавности, члан 331.

(1) У поступку стављања под старатељство јавност је искључена.

(2) Подаци из евиденције и документације о стављању под старатељство спадају у службену тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни.

Права детета,Порекло, члан 59. став 3.

Дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање може извршити увид у матичну књигу рођених и у другу документацију која се односи на његово порекло.

ЗАКОНОМ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ (“Службени лист СРЈ”, број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10)

Разгледање списа и обавештавање о току поступка, члан 70.

(1)Странке имају право да разгледају списе предмета и да о свом трошку препишу, односно фотокопирају потребне списе. Разгледање и преписивање, односно фотокопирање списа врше се под надзором одређеног службеног лица.

(2) Право да разгледа списе и да о свом трошку препише, односно фотокопира поједине списе има и свако треће лице које за то учини вероватним свој правни интерес.

(3) Захтев за разгледање и преписивање, односно фотокопирање списа може се ставити и усмено. Орган може тражити од лица из става 2. овог члана да писмено или усмено на записник образложи постојање свог правног интереса.

(4) Не могу се разгледати ни преписивати, односно фотокопирати: записник о већању и гласању, службени реферати и нацрти решења, као ни списи који се воде као поверљиви, ако би се тиме могла осујетити сврха поступка или ако се то противи јавном интересу или оправданом интересу једне од странака или трећег лица.

(5) Странка и свако треће лице које учини вероватним свој правни интерес у предмету, као и заинтересовани државни органи, имају право да се обавештавају о току поступка.

(6) Против одбијања захтева из става 1. до 5. овог члана допуштена је посебна жалба и кад закључак није издат писмено. Жалба се може изјавити одмах по саопштењу, а најдоцније у року од 24 часа од извршеног саопштења. О жалби се мора одлучити у року од 48 часова од часа изјављивања жалбе.

ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ, НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ( „Службени гласник РС“, број 59/08, 37/10, 39/11-др. правилник и 1/12-др.правилник)

Јавност рада, члан 5.

(1) Центар је дужан да обезбеди јавност свог рада и да извештава надлежни орган државне управе, односно покрајински орган управе и надлежни орган јединице локалне самоуправе о свом раду, у складу са законом и овим правилником.

(2) Центар обавештава грађане своје општине, односно града о својим законским обавезама и овлашћењима као и услугама и програмима које нуди, путем средстава јавног информисања, јавних предавања, презентација и на друге погодне начине.

Поверљивост, члан 14.

(1) Све информације о личним и породичним приликама корисника које запослени у центру сазнају јесу поверљиве информације.

Поверљивим информацијама сматрају се и:

  • имена и адресе корисника и врста пружене услуге поједином кориснику;

  • подаци који стоје у захтеву корисника;

  • подаци који стоје у извештајима здравствених установа за корисника;

  • садржај преписке са другим установама или организацијама, ако та преписка садржи информације о кориснику или другим особама које су са њим повезане.

(3) Не сматрају се поверљивим опште информације које нису повезане са корисником, као што су: трошкови администрације, трошкови појединих услуга, број и структура корисника, број и врста пружених услуга, статистички подаци добијени из истраживања и евалуације рада центра и др.

(4) Приступ досијеима корисника, осим запосленима у центру, обезбедиће се и надлежном надзорном органу, правосудним органима и полицији, кориснику на кога се подаци односе, као и његовом законском заступнику, односно пуномоћнику.

(5) Волонтерима који по уговору обављају приправнички стаж и студентима на пракси може се обезбедити приступ досијеима корисника по претходном одобрењу ментора и уз упозорење о обавези да су дужни да чувају поверљивост података на исти начин као и запослени у центру.

(6) Поједини подаци из досијеа корисника могу се давати другим службама као што су здравствене или образовне установе, служба запошљавања и друге, само ако се за то обезбеди пристанак корисника на кога се ти подаци односе, осим ако друкчије није прописано законом.

(7) Име корисника неће бити откривено групама или појединцима који спонзоришу хуманитарне и друге јавне акције без претходне сагласности корисника или чланова његове породице или без претходно усвојеног протокола поступања којим ће се гарантовати поверљивост података.

(8) Донације у натури или новцу биће уручене кориснику на начин који не нарушава његово достојанство и приватност.

СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Поверљивост, члан 50.

(1) Све информације о личним и породичним приликама корисника које запослени у центру сазнају јесу поверљиве информације.

  1. Поверљивим информацијама сматрају се и:

  • имена и адресе корисника и врста пружене услуге поједином кориснику;

  • подаци који стоје у захтеву корисника;

  • подаци који стоје у извештајима здравствених установа за корисника;

  • садржај преписке са другим установама или организацијама, ако та преписка садржи информације о кориснику или другим особама које су са њим повезане.

(3) Не сматрају се поверљивим опште информације које нису повезане са корисником, као што су: трошкови администрације, трошкови појединих услуга, број и структура корисника, број и врста пружених услуга, статистички подаци добијени из истраживања и евалуације рада центра и др.

(4) Приступ досијеима корисника, осим запосленима у центру, обезбедиће се и надлежном надзорном органу, правосудним органима и полицији, кориснику на кога се подаци односе, као и његовом законском заступнику, односно пуномоћнику.

(5) Волонтерима који по уговору обављају приправнички стаж и студентима на пракси може се обезбедити приступ досијеима корисника по претходном одобрењу ментора и уз упозорење о обавези да су дужни да чувају поверљивост података на исти начин као и запослени у центру.

(6) Поједини подаци из досијеа корисника могу се давати другим службама као што су здравствене или образовне установе, служба запошљавања и друге, само ако се за то обезбеди пристанак корисника на кога се ти подаци односе, осим ако друкчије није прописано законом.

(7) Име корисника неће бити откривено групама или појединцима који спонзоришу хуманитарне и друге јавне акције без претходне сагласности корисника или чланова његове породице или без претходно усвојеног протокола поступања којим ће се гарантовати поверљивост података.

(8) Донације у натури или новцу биће уручене кориснику на начин који не нарушава његово достојанство и приватност.

ОБАВЕЗНИ ПОДАЦИ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

1.Радно време ЦСР-а је од 7.30 до 14.30 часова сваког радног дана ( радна недеља траје 5 радних дана у складу са Законом о раду). Радно време организационих јединица одељења је од 7.00 до 14.00.

2.Телефон службеника овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама је 024/715-810.

3.Контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним гласилима: директор Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош Жужана Станко.

4.Просторије Центра за социјални рад у Бачкој Тополи се налазе у приземљу пословне зграде и доступне су за особе са инвалидитетом и посебним потребама.

5. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Центар за социјални рад решава у првом степену уз примену одредаба Закона о општем управном поступку по захтевима грађана за остваривање права из области социјалне заштите, а у складу са Породичним законом као органом старатељства врши послове заштите породице , помоћи породици и старатељство.

Центар за социјални рад доноси План рада за следећу годину ЦСР-а, Извештај о раду о претходној години.

6.НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош има овлашћења и обавезу спровођења социјалне и породично-правне заштите грађана на територији општине Бачка Топола и Мали Иђош.

Делокруг рада Центра регулисан је следећим прописима и правним актима:

РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ

– Закон о јавним службама (Службени гласник РС”, број 124/12)

– Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС”, број 24/11)

– Породични закон (Сл. гласник РС”, број 18/05, 72/11-др.закон и 6/15)

– Закон о општем управном поступку (Службени лист СРЈ”, број 33/97, 31/01 и Службени гласник РС”, број 30/10)

– Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (Службени гласник РС”, број 85/05)

– Закон о раду (Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 31/13 и 75/14)

– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС”, број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10)

– Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС”, број 101/05 и 91/15)

– Закон о заштити података о личности (Службени гласник РС”, број 97/08, 104/09, 68/12-одлука Уставног суда 107/12)

– Закон о равноправности полова (Сласник гласник РС”, број 104/09)

– Закон о посредовању – медијацији („Службени гласник РС“, број 18/05)

– Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, број 36-10 )

– Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/10)

– Закон о заштитнику грађана („Службени гласник РС“, број79/05 и 54/07)

– Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08)

– Закон о финансијској подршци породици са децом (Службени гласник РС”, број 16/02, 115/05,107/09)

– Закон о буџету за 2015. годину (Службени гласник РС”, број 142/2014 и 94/2015)

– Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09)

– Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима (Службени гласник РС, број 56/05)

– Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у породици и о лицима против којих је о дређена мера заштите од насиља у породици

( Службени гласник РС”, број 56/05)

– Правилник о програму припреме за усвојење (Службени гласник РС”, број 60/05)

Правилник о начину вођења јединственог личног регистра усвојења (Службени гласник РС”, број 63/05)

– Правилник о начину вођења евиденције и документације о усвојеној деци (Службени гласник РС број 63/05)

– Правилник о програму припреме за хранитељство и Правилник о начину вођења евиденције и документације о хранитељству (Службени гласник РС”,број 67/05)

– Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима (Службени гласник РС”, број 97/05)

– Правилник о ближим условима за заснивање хранитељства (Службени гласник РС”, број 102/05)

– Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у установама социјалне заштите (Службени гласник РС”, број 63/93)

– Правилник о хранитељству („Службени гласник РС“ , број 36/08 )

– Правилник о социјалној помоћи за лица која траже азил („Службени гласник РС“, број 44/08)

– Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад

( „Службени гласник РС“, број 59/08, 37/10, 39/11-др. правилник и 1/12-др.правилник)

– Правилник о извршењу васпитних мера посебних обавеза („Службени гласник РС“, број 94/2006)

– Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области социјалне заштите које финансира Република („Службени гласник РС“, број 7/92, 27/92, 17/93, 2/12)

– Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад („Службени гласник РС“, број 106/09)

– Правилник о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“, број 50/09);

– Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број 103/11, 10/12, 18/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13 – исправка, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 81/14, 117/14, 128/14 и 131/14)

– Приручник о поступању при одабиру и примени облика заштите, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за социјалну заштиту од 21.09.2006

– Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (Службени гласник РС”, број 80/92, 40/10)

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (Службени гласник РС”, број 10/93, 14/93 )

– Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе (Службени гласник РС”, број 40/10)

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, број 8/13)

Уредба о буџетском рачуноводству(„Службени гласник РС“, број 125/03, 12/06)

Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени гласник РС“, број 49/10)

– Општи протокол за заштиту деце у установама социјалне заштите од злостављања и занемаривања, Министарство рада и социјалне политике од 05.09.2005. године

Мере за отклањање неправилности у вршењу послова смештаја деце и омладине у установе социјалне заштите Министарства рада, запошљавања и социјалне политике од 03.11.2006. године, под бројем 560-03-619/2006-14

АКТИ ОСНИВАЧА

– Одлука о социјалној заштити општине Бачка Топола (Службени лист СО Бачка Топола број 9/14 и 16/14)

– Одлука о правима из социјалне заштите на територији општине Мали Иђош (Службени лист Општине Мали Иђош број 3/07)

АКТИ ЦСР-а

– Статут Центра

– Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЦСР

– Правилник о безбедности и здрављу на раду

– Правилник о раду

– Правилник о радној дисциплини

– Правилник о организацији буџетског рачуноводства

– Правилник о канцеларијском и архивском пословању

– Правилник о заштити од пожара

– Правилник о јавним набавкама

– Правилник о коришћењу службених возила

– Правилник о печату

7. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Подаци о услугама које ЦСР, у оквиру делокруга утврђеног законом, непосредно пружа заинтересованим физичким и правним лицима.

У складу са Законом о социјалној заштити Центар обезбеђује грађанима права од општег интереса које финансира буџет републике Србије и то: право на новчану социјалну помоћ , додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за негу и помоћ другог лица, помоћ за оспособљавање за рад, смештај у установу социјалне заштите, смештај у другу породицу, друге услуге социјалног рада.

Поред наведених права које финансира буџет Републике Србије, из буџета Скупштине општине Бачка Топола и Мали Иђош финансира се: дневни боравак особа са сметњама у развоју; дневни боравак старих и одраслих лица; опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу; једнократна помоћ; интервентна једнократна помоћ; накнада на име трошкова здравствене заштите; накнада за добровољно радно ангажовање; смештај у прихватне станице и прихвалтилиште; трошкови превоза лица од места пребивалишта до места смештаја у установу или другу породицу; накнада трошкова сахране; путни трошкови; трошкови радних свески за децу основних школа, неопходног прибора за рад у предшколским установама и ужине;

трошкови вештачења код лишавања пословне способности; услуге СОС телефона за случај насиља у поридици; бесплатан оброк у народној кухињи; лични пратилац детета.

Услови и рокови за пружање ових услуга предвиђени су одредбама горе наведеног Закона и Закона о општем управном поступку.

Категорије лица која могу добити ове услуге су: лица у стању социјалне потребе и неспособна за рад и привређивање; способни за рад и привређивање који су се нашли у

стању тренутне социјалне потребе; стара изнемогла хронично оболела; лица без адекватног породичног старања; лица ментално ометена у развоју и други.

Услуга личног пратиоца, након успешно обављене акредитоване обуке кандидата, имплементирана је почетком школске 2014/2015. године, а предвиђена су средства у буџету локалне самоуправе за школску годину 2015/2016. годину за укупно 15 личних пратилаца деце са интелектуалним потешкоћама у развоју.

Током 2015. године у оквиру пројекта ,, За старе – због свих нас ,, обучено је 4 особе за помоћ у кући као геронто домаћице за укупно 55- 60 породица или самачких домаћинстава , остарелих и немоћних лица без адекватне подршке породице и старања, а што је делом финансирано из средстава од стране Покрајинског секретаријата за здравство , социјалну политику и демографију, а делом из средстава Буџета општине Бачка Топола , а који настављају свој рад током првог тромесечја 2016. године на терет Буџета Општине Бачка Топола.Ова услуга је предвиђена за Мз Бачка Топола , Бајша , Гунарош , Стара Моравица.

Током 2015. године реализован је пројекат из средстава буџета општине Бачка Топола и општине Mали Иђош под називом ,,Разумемо се ,, – ,,Ertjuk –Egymast,,. У оквиру пројекта су купљени уџбеници за доедукацију запослених за служење језиком друштвене средине и штампање брошуре – речник стручних речи и израза који се користе у раду ради лакшег споразумевања и приступа потенцијалним корисницима .

Крајем 2015. године Центар је аплицирао у пројекту ,, Учити вреди ,, који је подржан од стране донатора Доо ,,Криваје ,, са Криваје и актуелно се траже даљи донатори за исти пројекат.

Деца корисника новчане социјалне помоћи су позвани на такмичење у учењу и на крају школске године ће најбољима бити додељени таблет рачунари.Циљ пројекта је подстицање деце наведене категорије за редовно похађање школе , учење , наставак школовања, а као резултат се очекује и њихова већа социјална укљученост.

Током 2015. године и даље се радило на спровођењу пројекта ,,Отворени загрљај ,, кроз активно учешће радника Центра у раду канцеларије за превенцију институционалног смештаја, те је одржано више радионица на којима је учествовала 12 одраслих лица са интелектуалним потешкоћама са члановима своје породице уз ангажовање 3 радника Центра – профила дипл.психолог , дипл.социјални радник и дипл.педагог.

Покретање рада овакве канцеларије има за циљ јачање капацитета лица са сметњама у развоју, њихово осамостаљивање и упознавање са потенцијалима локалне заједнице , односно максимално одлагање потребе њиховог смештаја у институције.

У сарадњи са ,,Caritasom ,, из Суботице који је носиоц пројекта и финансијер у целости под називом ,,Сеоски домаћин ,, предвиђено је пружање услуга старијој популацији у обезбеђивању свакодневних потреба нпр. помоћ при одласку на одређене локације – Дом здравља, пошта , гробље те је ова услуга активна од новембра 2015. године и ангажоване су две особе са употребом и кориштењем два возила за ове потребе с тим да услуга траје једну годину а седиште услуга је у Старој Моравици и Гунарошу са пружањем услуга у свим околним местима.

У складу са Породичним законом, Центар обавља послове помоћи породици, заштите породице и старатељства.

8.ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

У складу са Законом о општем управом поступку, грађани се Центру обраћају усменим и писаним захтевима. У случају писаног захтева исти се предаје у пријемну канцеларију Центра, захтев прима дежурни стручни радник, у складу са одлуком и распоредом који утврђује руководилац службе .

Пријемни радник помаже странци у састављању захтева и пружа прве корисне информације о евентуалном остваривању неког од права. Након примљеног захтева формира се досије корисника и путем интерне доставне књиге предмет задужује водитељ случаја. Водитељ случаја ради план рада на случају, организује излазак на лице места ради утврђивања свих релевантних чињеница и по завршеном поступку правним актом (закључак по ЗУП-у, решење…) одлучује се о поднетом захтеву. Рокови за одлучивање по захтеву су такође у складу са ЗУП-ом 30 односно 60 дана, а жалбе на донете правне акте Центра су у року од 15 од дана пријема акта преко Центра Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или Покрајинском секретаријату за здравство , социјалну политику и демографију Нови Сад као другостепеном органу.

9. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

ПЛАНИРАНИ

И ОСТВАРЕНИ

ПРИХОДИ

2015

ИЗ БУЏЕТА РС

35.261.192,04

ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

400.000,00

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

9.647.155,04

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

4.148.909,54

ОД ФОНДА ЗА ЗДР ОСИГУРАЊЕ

193.343,49

ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ПРОИЗВОДНОЈ САРАДЊИ

2.059.668,80

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

29.310,28

УКУПНО :

51.739.578,91

ПЛАНИРАНИ

И ОСТВАРЕНИ

РАСХОДИ

2015

411100 – плате и додаци запослених

13.041.095,00

412000 – соц.доприноси на терет послодавца

2.422.007,78

413100 – накнаде у натури

10.490,00

414100 – накнада зараде на терет фонда за ЗДР

190.869,40

414300 – отпремнине и помоћи

121.964,00

414400 – солидарна помоћ

36.123,00

415100 – тр.превоза радника /у готовини/

444.622,39

416100 – јубиларне награде запосленима

32.050,00

421100 – трошкови платног промета и банкарских услуга

86.935,41

421200 – енергерске услуге /ел.енергија,природни гас/

260.348,38

421400 – услуге комуникација

595.527,42

421500 трошкови осигурања

70.223,00

421919 – чланарине удружењима

16.665,00

422100 – трошкови службених путовања у земљи

285.757,00

423200 – компјутерске ус./одрж.рачун.мреже и Интеграла/

226.741,00

423300 – услуге образовања и усавршавања запослених

101.678,67

423400 – услуге штампања /информисања/

28.680,60

423500 стручне услуге

1.681.397,18

423700 – трошкови репрезентација и поклона

152.079,49

423900 – накнада за рад хранитеља и остале опште услуге

18.733.509,01

424600 – услуге очувања животне средине и геодетске ус.

1.373,00

425100 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката

210,50

425200 текуће поправке возила и одржавање опреме

142.416,00

426100 – канцеларијски материјал и заштитна опрема

260.064,40

426300 стручна литература

127.190,32

426400 – материјали за саобраћај /плин, бензин/

388.564,36

426800 – материјал за одржавање хигијене и угост.

59.410,40

426900 – материјали за посебне намене

147.720,73

465100 – остале текуће донације,дотације и трансфери

268.405,77

472121 – накнаде за кориснике ПОР-а

763.452,02

472300 – накнаде за децу без род.старања/екск.рек.на.мат./

423.318,20

472900 – ЈНП

9.510.014,00

482100 – остали порези

8.702,00

482200 – обавезне таксе

14.400,52

482311 – републичке казне

2.500,00

512200 – административна опрема

592.970,00

УКУПНО :

51.739.691,89

10. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У 2015. години нисмо спроводили поступке јавних набавки мале вредности с обзиром да су вредности сродних добара и услуга на годишњем нивоу испод вредности утврђене Законом о буџету за 2015. годину (испод 400.000,00 динара без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом испод 480.000,00 динара).

Током месеца децембра 2015. године спровели смо 2 (два) поступка јавних набавки мале вредности путем наруџбенице, и то за канцеларијски намештај и рачунарску опрему.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

На основу члана 61. став 3. Закона о пољопривредном земљишту и члана 68. тачка 8. Статута општине Бачка Топола, а уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште под бројем 320-11-1986/2014-14-50 од 17.10.2014. године, Председник општине Бачка Топола је дана 01.07.2014. године, под бројем 320-50/2014-I донео Одлуку о давању на коришћење пољопривредно земљиште у државној својини Центру за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош, којом је Центру дато на коришћење ,без плаћања накнаде, на период од 3 године, пољопривредно земљиште у државној својини, у површини од 1ha-40a-82m2, у површини од 0ha-68a-02m2, у површини од 0ha-95a-24m2, у површини од 2ha-24a-23m2, у површини од 1ha-25a-48m2.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште је са Центром закључило Анекс уговора о давању на коришћење пољопривреног земљишта у државниј својини под бројем 320-11-4610/2013-14-22 од 09.10.2015. године, а предмет уговора је некретнина уписана у лист непокретности број 461 к.о. Стара Моравица, број парцеле 7728 укупне површине 84ha-52a-84m2 и то на период од 02.06.2015. до 01.09.2016. године.

12. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

Подаци о исплаћеним нето зарадама са минулим радом за месец децембар 2014. године по појединим категоријама запослених су:

– директора – 70.709,56 (бруто – 94.238,60 ) динара

– руководиоца одељења Мали Иђош – 63.991,81 (бруто – 89.655,51) динара

– руководиоца службе – 63.284,42 (бруто – 88.646,39) динара

– шефа рачуноводства – 53.400,50 (бруто – 74.546,65) динара

– супервизора са ВСС – 56.737,42 (бруто – 79.306,88) динара

– супервизора са ВШС – 47.048,64 (бруто – 65.485,51) динара

– водитеља случаја са ВСС – 54.600,62 (бруто – 76.258,66) динара

– водитеља случаја са ВШС – 41.394,41 (бруто – 57.419,56) динара

– административног радника – 29.310,27 (бруто – 40.181,13) динара

– техничког радника – 24.223,23 (бруто – 32.924,29) динара

Плате запослених са увећаним зарадама за перманентно дежурство и материјални трошкови у Центру за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош финансирају се из буџета Републике Србије преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (за 14 запослених) и из буџета општине Бачка Топола (за 1-ог психолога са пола радног времена и 1-ог административног радника са пуним радним временом, за увећање зарада 2 стручна радника за перманентно дежурство и за увећање зараде 1-ог административног радника који обавља послове у вези права корисника социјалне заштите из средстава општине Бачка Топола) и општине Мали Иђош (за 1-ог психолога са пола радног времена, за 1-ог правника са пола радног времена и 1-ог правника-приправника са пола радног времена). У 2015. години, за бруто плате запослених утрошено је укупно: 13.530.772,94 динара (на терет буџета РС – 11.061.144,24 динара, на терет буџета општине Бачка Топола – 799.054,10, на терет буџета општине Мали Иђош – 1.351.304,06 динара и на терет буџета АП Војводине укупно 339.270,54 динара.

13. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

Пословне просторије (120 м2) Центра за социјални рад се налазе у Бачкој

Тополи у улици Петефи бригаде бр.20 и смештене су у једној стамбеној кући (поклон једне штићенице).Пословна зграда је са 11 канцеларија.Канцеларије су опремљене са канцеларијским намештајем,компјутерима и штампачима,тако да сваки запослени има одговарајучу опрему за рад.

Центар поседује 2 аутомобила.

Пословне просторије Одељења Центра за социјални рад у Малом Иђошу се налазе у згради општине Мали Иђош.

14. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Носачи информација чувају се у архиви, библиотеци, електронска база података-програм Интеграла, програм је заштићен од вируса , а чувају се у металним ормарнима, полицама са регистраторима, заједничкoм серверу и појединачним рачунарима.

ЦСР чува информације у складу са прописима о канцеларијском пословању, Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе (Службени гласник РС”, број 80/92) и Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе (Службени гласник РС”, број 10/93), Уредбом о електронском канцеларијском пословању органа државне управе (Службени гласник РС”, број 27/10).

Сва релевантна акта налазе се у досијеима корисника ( омоти од тврдог картона). Носачи информација у Центру су папири ( досијеа) који се чувају у архиви ( ормари активних и пасивних досијеа). Део носача информација чува се и у електронској бази података.

15.ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

Центар за социјални рад поред документације која је у оквиру досијеа корисника поседује:

– записнике са седница Стручног већа,

– записнике са седница Надзорног одбора,

– записнике са седница Управног одбора, – одлуке донете на тим седницама, – закључене уговоре везане за пословање Центра, – закључене уговоре везане за радне односе (уговори са запосленима).

16. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ЦСР ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

У све записнике, одлуке, уговоре који се тичу рада и пословања Центра за социјални рад увид ће се омогућити увек, а у досијеа корисника неће бити омогућен увид у она

документа која представљају службену тајну ( подаци о старатељству, усвојењу и сл.), ближе описана у тачци 4 овог Информатора.

Седницама Надзорног и Управног одбора Центра могуће је присуствовати ако такву одлуку донесе већина чланова ових органа ( у складу са Пословником о раду Надзорног и Управног одбора) и уз образложен писани захтев ради добијања одобрења за присуство.

Представници репрезентативног синдиката присуствују седницама Управног одбора увек када се разматра о правима и обавезама запослених из радног односа, као и о питањима личног, професионалног и економског интереса запослених

О искључењу и ограничењу јавности рада такође у складу са Пословником, одлуку доноси већина чланова ових органа уз детаљно образложење у писаној форми.

17. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Тражилац информације подноси писани захтев поштом или личном предајом у пријемну канцеларију Центра. Захтев мора садржати назив органа, име презиме и тачну адресу тражиоца и што прецизнији опис информације која се тражи. Тражилац не мора навести разлог тражења информације, а накнада нужних трошкова издавања информације биће извршена у складу са Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја и Трошковником (Службени гласник РС”, број 8/06).

– Центар за социјални рад је дужан да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року до 30 дана у зависности од врсте тражене информацијe.

– ЦСР је обавезан да омогући приступ информацији или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су одређени Законом.

– Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против решења државног органа, као и у случају да орган нити удовољи захтеву нити донесе решење којим се захтев одбија.

– Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор, на закључак којим се захтева тражиоца одбацује као неуредан.

До краја сваког календарског месеца Центар ће у информатор уносити све евентуалне промене настала у току месеца.

Информатор је израђен у електронском и физичком облику ради редовног ажурирања података о чему је дужан да се стара директор Центра у складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Директор

———————————–

Станко Жужана