Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – БАЧКА ТОПОЛА

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

БАЧКА ТОПОЛА

ЗА 2013. ГОДИНУ

ФЕБРУАР   2014. ГОДИНЕ

 1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈAЛНИ РАД

  

 • ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД     Бачка Топола
 • МЕСТО (ОПШТИНА)                       Бачка Топола
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА                    1991. год.
 • ДИРЕКТОР                                         Жужана Станко
 • Е-mail          backatopola.csr@minrzs.gov.rs
 • АДРЕСА И ПОШ.БРОЈ                    Петефи бригаде 20, 24300 Бачка Топола
 • ТЕЛЕФОНИ/TELEFAX                    024/715-810;715-398

 

 1. УВОДНИ ДЕО
 • ПРЕДМЕТ ИЗВЕШТАЈА

Предмет извештаја је анализа рада и обрада статистичких података о раду у периоду од 01.01.2013.г. до 31.12.2013.г.

 

 • ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА

Основу за израду извештаја чине подаци из програма Интеграл, подаци из постојеће евиденције свих стручних радника, као и подаци из извештаја других релевантних институција.

 

 • КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ИЗВЕШТАЈ И КО ЋЕ ГА РАЗМАТРАТИ

Извештај је намењен за потребе Министарства рада, запошљавања и социјалне политике; Републичког завода за социјалну заштиту; Покрајинског заводу за социјалну заштиту; Покрајинског секретаријата за  здравство  социјалну политику и демографију; Скупштине  Општине  Бачка Топола и Скупштине  Општине  Мали Иђош; и Органа Центра: Надзорни и Управни одбор Центра за социјални рад. Све наведене институције ће разматрати наведени извештај и донети адекватне одлуке везане за исти.

 

 • ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Решењем Привредног суда у Суботици од 07.06.1991.г. Центар је регистрован као установа под називом: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ са седиштем у Бачкој Тополи, Петефи бригаде 20.

Одељење Центра за социјални рад у Малом Иђошу налази се у склопу зграде Скупштине општине у улици Главна 32.

Центар за социјални рад је јавна установа од посебног друштвеног интереса која применом метода социјалног рада на основу Закона о социјалној заштити спроводи социјалну заштиту на подручју општина Бачка Топола и Мали Иђош.

Послови Центра на основу Закона обухватају :

 1. Откривање и праћење социјалних потреба грађана и проблема у области социјалне заштите
 2. Предлагање и преузимање мера у решавању стања социјалних потреба грађана и праћење њиховог извршавања
 3. Организовање и спровођење одговарајућих облика социјалне заштите и непосредно пружање услуга социјалне заштите и социјалног рада
 4. Развијање и унапређивање превентивне активности која доприноси спречавању и сузбијању социјалних потреба
 5. Пружање дијагностичких услуга
 6. Саветодавно – терапијске услуге
 7. Пружање стручне помоћи корисницима
 8. Вођење евиденције и документације о приженим услугама и предузетим мерама у  оквиру делатности
 9. Вршење и других послова утврђених законом

 

Центар обавља послове у оквиру система социјалне заштите у својству Органа старатељства и спроводи породично правну заштиту на основу Породичног закона:

 1. Послови заштите права детета
 2. Послови заштите породице
 3. Надзори над вршењем родитељског права
 4. Заштита деце без родитељског старања
 5. Послови старатељске заштите
 6. Поступак у брачнимспоровима и у споровима у односима родитеља и деце
 7. Поступак посредовања – медијације на основу закона
 8. Издржавање млт. деце
 9. Одређивање личног имена
 10. Води прописану евиденцију по основу закона

 

Центар је у улози Органа старатељства, као учесник у поступцима према малолетним преступницима на основу Закона о малолетним извршиоцима кривичних дела.

У својој делатности спроводећи и примењујући одредбе наведених закона Центар примењује и одредбе Закона о општем управном поступку.

У свом раду Центар на локалном нивоу сарађује са институцијама и организацијама које су својом делатношћу повезане у свеобухватној заштити одређених категорија становништва (школске и предшколске установе, Општински омбудсман, Покрајински омбудсман, Суд, Општински орган за прекршај, Основно јавно тужилаштво, Министарство унутрашњих послова, здравствене установе, НВО „Хера“, хуманитарно друштво „Бетежда“, месне заједнице, орган локалне самоуправе, удружења грађана, Црвени крст итд.).

 

ОСНОВНА СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА

ОПШТИНЕ  БАЧКА  ТОПОЛА

 

Становништво:

 • Величина

Према попису становништва из 2011.године, општина Бачка Топола има 33.321становника у 23 насељена места организованих кроз 15 месних заједница. Насеље Бачка Топола има укупно 14.991 становника. Од укупног броја становника 16.238 чине особе мушког пола, док 17.083 чине особе женског пола.

 • Старосна структура

0 – 19 год.       6.295 становника

20 – 59 год.     18.517 становника

60 г. и  више   8.509 становника

 • Природни прираштај

Као и  у  осталим деловима Севернобачког округа природни прираштај показује негативну селекцију, те је у општини Бачка Топола стопа наталитета мања од стопе морталитета и у односу на претходни  пописни период повећан је удео остарелих лица у укупној популацији општине. У општини Бачка Топола у односу на попис из 2002.год. број становника се смањио за око 10% односно за 4.157 становника. Забрињавајући је податак да се ни у једном насељу број лица није повећао, а насеље Оборњача које је на претходна два пописа имало 2 мештанина, према новом попису нема ни једног становника.

 • Домаћинство и породица

Укупан број домаћинстава на територији општине Бачка Топола је 12.972, од чега се 5.580 домаћинстава налази у самој Бачкој Тополи, а 7.392 домаћинстaва у околним селима.Укупан број породица је 9.767, при чему су 2.780 породице без деце; 372 ванбрачне заједнице без деце; 4.477 породица са децом; 423 ванбрачне заједнице са децом; 1.390 породица које чине мајка и деца и 325 породица које чине отац и деца.

 • Склапање и разводи брака

Према подацима матичне службе Општине Бачка Топола, број склопљених бракова на територији општине Бачка Топола у 2013.-ој години је 82; док је 77 бракова разведено.

 • Етничке групе и друга питања

Етничку структурустановништва у општини Бачка Топола највећим делом чине ; Мађари око 59% (19.660) и Срби  око 30% (9.996.) и остали око 11% (3.665).

Графички приказ етничке структуре становништва:

 

 

Показатељи друштвено-економске структуре општине:

 • Привредни и други друштвени ресурси

Бачка Топола има повољан положај за привредне субјекте: кроз општину пролази железничка пруга и аутопут правацБеоград-Суботица-Будимпешта, као и собраћајнице које повезују Сенту и Сомбор, Бечеј и Бајмок, Бачку Паланку и Хоргош. Међутим, због приватизације и стечајних поступака многа предузећа су угашена, те актуелно раде државне службе и у привреди мањи број предузећа. Друштвени ресурси су нешто развијенији те тако на територији општине раде предшколска установа, седам основних школа, три средње школе и једна високошколска установа, Дом културе, Народна библиотека, Музеј, спортска друштва итд. На територији општине постоји шест верских заједница и обележава се неколико традиционалних манифестација.

 • Запосленост/незапосленост/пензионери

       У општини Бачка Топола, према подацима за 2013.г., има 6.911 запослених лица, од тога 2.616       жена, а наведена лица запослена су у:

 1. Друштвеном сектору   4575
 2. Приватном сектору      529  (224 жена)
 3. Пољопривреди 1806

Број незапослених у општини Бачка Топола је 3.730, од тога је 1.850 жена. Старосна структура незапослених дата је у следећој табели:

  укупно жена
15-19 141 70
20-24 446 227
25-29 435 239
30-34 397 229
35-39 391 222
40-44 408 218
45-49 468 246
50-54 467 230
55-59 403 157
60-64 174 12
Укупно 3.730 1.850

 

Укупан број пензионера је 7889. У табелама 1, 2 и 3 дати су прикази према врсти и начину остваривања права на пензију.

Табела 1:Пензионери који су пензију стекли као запослени:

инвалидске 1384
старосне 3760
породичне 1937
укупно 7081

 

Табела 2:Пензионери који су пензију стекли као пољопривредници:

инвалидске 49
старосне 426
породичне 86
укупно 561

 

Табела 1:Пензионери који су пензију стекли на основу самосталне делатности:

инвалидске 51
старосне 124
породичне 72
укупно 247

 

 • Просечна зарада (месечна за 2013.)

            Према подацима Републичког завода за статистику, просечна месечна зарада у Бачкој Тополи у протеклој години износила је  36.474,00  динара.

 

I  ДЕО

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

 

 1. ЗАПОСЛЕНИ  РАДНИЦИ

У ЦСР Бачка Топола у 2013. години било је запослено укупно 15 радника које финансира ресорно Министарство. Од укупног броја 8 је стручних радника на пословима социјалног рада, 2 радника на административно – финансијским пословима, 2 радника на техничким  пословима и 1 на пословима руковођења (директор). Од стране локалне самоуправе финансира се стручни радник – психолог са пола радног времена на одређено време .

Послове стручног рада – водитеља случаја обавља 8 стручних радника (3 социјална радника, 3психолога, 1 педагог), послове супервизора 1 социјални радник, на управно – правним пословима 1 правник који је уједно и руководилац Службе социјалног рада.

Од укупног броја запослених по родној припадности 3 је мушког пола и 10 женског.

Старосну структуру запослених чини 1 радник старости између 60-64; 9 радника старости 50-59; 2 радника старости 31-39 и 2 радника старости до 30 година.

Правилником о унутрашњој организацији, ЦСР је организован као једна Служба социјалног рада и са одељењем за општину Мали Иђош пошто је формиран као Међуопштински Центар за социјани рад за две општине. У одељењу Центра у Малом Иђошу је укупно запослено 4 радникаод којих је 2 радника са вишом стручном спремом на пословима водитеља радника социјалног рада профил соц.радник, један извршилац на пословима руководиоца одељења и водитеља -профил психолог на терет буџета РС на неодређено време и један радник на управно-правним пословима-дипл.правник са половином радног времена на терет буџета СО Мали Иђош на неодређено време. 

Према унутрашњој организацији рада и подели послова 4 радника раде на пословима водитеља случаја, 2 стручна радника на пословима материјалних давања, 1 на управно – правним пословима и један стручни радник на пословима супервизије. Послови пријемне канцеларије обављају стручни радници по недељном распореду који доноси руководилац Службе. Послове неодложних интервенција обављају сваког месеца по 2 стручна радника кроз пасивно дежурство (мобилни тим). Накнаду за рад мобилног тима финансира се из буџета локалне самоуправе.

 

 

 1. УСЛОВИ РАДА

ЦСР Бачка Топола своју делатност обавља у адаптираном објекту површине 168 m2, који је прилагођен и особама са инвалидитетом приступачним приземљем. Располаже са 13 опремљених канцеларија и осталим помоћним просторијама. Простор поседује етажно грејање на гас и климатизован је. Сваки стручни радник има канцеларију за рад са рачунарском и осталом опремом, с тим да у 3 канцеларије раде по два радника, што отежава процес рада и за сада не постоји могућност адаптације и проширења простора. За стручни и административни рад користи се програм „Интеграл“ за електронско вођење евиденције и документације.

ЦСР поседује 2 путничка возила за обављање теренског рада.

Одржавање простора и опреме је предвиђено буџетом ЦСР, где се издвајају средства за одржавање рачунарске опреме као и самог програма, путничких возила и средства за текуће одржавање објекта. 

 

 1. ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА

Стручни радници ЦСР су  завршили обуку за водитеља случаја (6), један радник обуку за супервизију. 1 , 5 радник   обуку предвиђену за раднике на управно правним пословима  Поред тога два стручна радника (социјални радник и психолог) поседују знање из Системске породичне терапије, један радник (психолог) поседује знања из Рационално-емотивно бихејвиоралне терапије (РЕБТ), а један радник (психолог) је тренер за процену кандидата за хранитељство деце.Такође 2 психолога поседују сертификат за тренера асертивног тренинга. Сви стручни радниципохађали су базични курс за рад са жртвама насиља.

Током 2013.г. након доношења Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити , поред семинара подршке водитељима случаја, различитих састанака и конференција, радници су похађали и акредитоване програме обуке: Обука за рад са сексуалним мањинама, Обука за коришћење скале функционалне ефикасности, Обука за рад са жртвама насиља: организовање конференције случаја. План едукације и усавршавања стручних радника ће се  сачинити током 2014 године . Радници су до сада редовно похађали  све акредитоване  обуке  Сви стручни радници су поднели захтев Комори социјалне заштите за стицање нулте лиценце јер сви стручни радници испуњавају услове за добијање исте.

 

 

 

 

 

II  ДЕО

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

 1. УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА ПРЕМА СТАРОСНИМ ГРУПАМА (деца, млади, одрасли, старији)

 

Укупан број корисника ЦСР (уписаних у регистар) у извештајном периоду
Корисници по узрасту Број корисника (01.01.2013.-31.12.2013.) Број корисника 31.12.2013.
М Ж Укупно М Ж Укупно
ДЕЦА  (0 – 17) 593 618 1211 509 545 1054
МЛАДИ  (18 – 25) 196 184 380 138 160 298
ОДРАСЛИ  (26 – 64) 1006 956 1962 865 832 1697
СТАРИЈИ  (65 и више) 143 297 440 105 230 335
УКУПНО 1938 2055 3993 1617 1767 3384

 

 1. СОЦИО – АНАМНЕСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ КОРИСНИКА ПО УЗРАСНИМ ГРУПАМА  (деца, млади, одрасли, старији)

У извештајном периоду као и на активној евиденцији ЦСР у укупном броју корисника највећи је удео одраслих лица као и деце из разлога повећања броја породица које су социо – материјално угрожене. Карактеристична обележја корисника су :

 • по родној припадности – већи је удео жена у укупном броју корисника
 • по школској спреми – највише је корисника завршеном основном школом
 • према радној способности – у складу са доминантним уделом одраслих лица највећи је број радно способних одраслих лица, а у категорији деце највећи је удео неспособних за рад с обзиром да је највећи удео оних који су на школовању (ОШ)
 • према месту сталног боравка – већи је удео градског становништва у коришћењу услуга ЦСР, с тим да се уочава тенденција пораста корисника сеоског становништва у укупном броју

 

 

 

 1. ФЛУКТУАЦИЈА  КОРИСНИКА

Табела 94.

У извештајном периоду дошло је до знатног повећања и удела новоевидентираних корисника који улазе у систем социјалне заштите.  У њиховој структури као и у структури укупног броја корисника најзаступљенији су одрасли и деца корисници.  

Највећи број новоевидентираних корисника улази у систем ради остваривања права из домена материјалних давања (новчана социјална помоћ, додатак за туђу негу и помоћ, једнократна новчана помоћ).

 

 1. СТАРОСНЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА  ПРЕМА ОСТВАРЕНИМ ПРАВИМА, ПРИМЕЊЕНИМ МЕРАМА И ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА У ЦСР

 

I  ДЕЦА

Табела  95.

У старосној групи корисника деце по броју је најзаступљенији узраст 6 – 14 год. и 15 – 17 год. те да се највећи део налази на редовном школовању. Уочава се пораст деце из социо-материјално угрожених породица,  затим деце са сметњама у развоју и проблеми у понашању, као и деце код којих се родитељи споре око начина вршења родитељског права (табела 96.). У примењеним мерама заштите права и интереса деце највише се примењују мере старатељске заштите и породичног смештаја. Постоји заинтересованост становништва за бављење хранитељством, те се и број подобних породица увећава.

Карактеристично је да у извештајном периоду није примењиван смештај деце у установе социјалне заштите-домове, као ни деце до 3 год. на домском смештају.

 

II  МЛАДИ, ОДРАСЛИ И СТАРИЈИ

Табела  99.

У извештајном периоду према укупном броју корисника узрасне групе млади, одрасли и старији корисници доминантан је удео корисничке групе социо – материјално угрожених корисника и са највећим уделом незапослених лица са завршеном основном школом (Табеле100. и 101.).

У примени мера према овим старосним групама корисника издвајају се мере старатељске заштите(Табела 15) и смештај у дом (Табела 19. – код старосне групе одрасли и стари).

 

III  ПРАВО НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ

 

У укупном броју корисника ЦСР у извештајном периоду највећи је удео социо – материјално угрожених у свим старосним групама.

Према структури социо – материјално угрожених корисника који остварују право на новчану социјалну помоћ највећи је број оних који имају временски ограничену новчану социјалну помоћ. То је у складу са доминантним уделом радно способних одраслих лица у укупном броју корисника ЦСР. Поред тога, пораст је и броја корисника који остварују право на увећану новчану социјалну помоћ што је карактеристично за вишечлане и једнородитељске породице (Табела 13).

Корисници новчане социјалне помоћи су у највећем обиму и уживаоци проширених права на основу одлуке о проширеним правима на нивоу локалне самоуправе (једнократна новчана помоћ, погребни трошкови, куповина огрева, куповина уџбеника, бенефиција за комуналне услуге, сношење трошкова ужине за децу школског узраста, бесплатан боравак у предшколским установама за децу предшколског узраста, сношење трошкова превоза за децу средњошколског узраста, услуге народне кухиње, куповина новогодишњих поклона за децу корисника новчане социјалне помоћи и за децу  без родитељског старања ). Најзаступљенији су у остваривању права на једнократну новчану помоћ коју финансира локална самоуправа. Најчешћи разлози за остваривање ових помоћи су егзистенцијалне потребе (исхрана домаћинства) и трошкови лечења (Табела 14.).

У извештајном периоду социо – материјално угрожена лица у општини Бачка Топола остваривала су и друге врсте материјалне помоћи коју финансира локална самоуправа. Све породице корисници НСП остваривале су субвенцију за услуге Народне кухиње (бесплатни оброк користило јеоко 670 лица) и једнократну помоћ за набавку огрева.

Право на додатак за негу другог лица највише остварују старији корисници и особе са инвалидитетом. У извештајном периоду је дошло до повећања корисника увећаног додатка за туђу негу и помоћ који остварују на основу здравственог статуса, тј, утврђеног телесног оштећења од 100% или од 70% по два основа (Табела 13).

Право на оспособљавање за рад остварују деца и млади као подршка укључивању у школовање и осамостаљивање (Табела 13.).

 

IV  ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА

Деца са проблемима у понашању

Табеле 68-89.

У протеклој години Центар је доставио 14 налаза и мишљења суду пред којим се води кривични поступак против малолетника. Најчећше изрицана мера је појачан надзор од стране органа старатељства, док је билло и два упућивања у васпитну установу, односно васпитно-поправни дом. Сачињено је 5 планова услуга за малолетнике са проблемима у понашању, покранут је 31 поступак пред судом и 6 прекршајних поступака. Због кривичне неодговорности деце млађе од 14 година, одбачено је 5 кривичних пријава. Укупно је евидентирано 54 малолетника са проблемима у понашању, од којих су 27 по први пут на евиденцији

Жртве насиља

Табеле55-67.

У извештајном периоду утврђено је постојање насиља. Центар је суду ради мера заштите од насиља доставио 11 налаза и мишљења, док је број достављених налаза и мишљења у кривичним поступцима 13. Укупан број жртава насиља је 47, од чега су 39 одрасле особе, 2 деце и 6 младих особа. Најчешћи облик насиља је психичко, а потом физичко. У односу на насилнике најчешће су покретане кривичне пријаве, као и поступци за изрицање мера заштите. Најчешће је починилац насиља био брачни или вабрачни партнер. Насиље најчешће пријављује  сама жртва.

Жртве трговине људима

У извештајном периоду ЦСР није имао на евиденцији жртве трговином људима.

Особе са инвалидитетом

ОСИ који су корисници ЦСР  у највећем броју су одрасли и старији корисници, најчешће са интелектуалним, телесним и менталним инвалидитетом (Табела 104. и Табела 105.). Од примењених услуга и мера најчешће су корисници смештаја у установу социјалне заштите, старатељства као и права на додатак за туђу негу и помоћ.

Повратници – реадмисија; избегла и интерно расељена лица

У извештајном периоду ЦСР је имао једног корисника на евиденцији лица из ове корисничке групе.

III  ДЕО

ПОСЛОВИ ЦСР НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА, ПРИМЕНИ МЕРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА

           

 1. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЦСР

У току 2013.године, као и у претходном периоду, ЦСР бележи увећање броја активности према лицима који нису корисници социјалне заштите, на активностима информисања, упућивања на друге пружаоце услуга, издавање разних уверења као и друге активности које нису директно везане за делатност Центра (5. картица)

 

Неодложне интервенције – У извештајном периоду послове неодложних интервенција спроводио је мобилни тим који се састоји од 2 стручна радника ЦСР у форми пасивног дежурства (доступност путем мобилног телефона) у сарадњи са полицијом. Најчешће интервенције односиле су се на породично насиље као и ургентно збрињавање лица који су егзистенцијално угрожени (Табела 108).

 

Послови процене и планирања – у стручним поступцима према корисницима услуга ЦСР у извештајном периоду, најзаступљенија је почетна као и усмерена процена корисника (Табела 109.) С обзиром на примењене мере и услуге у стручном поступку се региструје повећање сачињених планова услуга као и њихова евалуација (Табела 110.)

Примена саветодавног усмеравања при раду са различитим проблемима корисника приказана је у Табели 112.

У току 2013. године стручне послове супервизора обављао је стручни радник – дипл. социјални радник.  Најчешће је рађена индивидуална супервизија, затим случајеви када је супервизор члан тима као и случајеви где је супервизор радио као водитељ случаја (Табела 7).

 

Управно – правне послове у ЦСР обавља дипл. правник и по заступљености највећи обим послова односи се на доношење решења у остваривању права из социјалне заштите везана за материјална давања(Табела 13.). У примени мера породично правне заштите издваја се старатељска заштита. У другим правним пословима евидентно је учешће правника у процени, планирању и реализацији мера као и саветовању корисника.

 

Налази и мишљења – ЦСР је у свом раду у току 2013.год. сарађивао са другим институцијама и организацијама, према којима је достављао по захтевима тражене налазе и мишљења. Најчешћа сарадња је усмерена према полицији и суду, као и према другим институцијама). Налази и мишљења по захтеву суда који се односе на децу, у извештајном периоду највише се односе на млт. преступнике, вршиоце кривичних дела и прекршаје. Поред тога повећан је број налаза и мишљења за вршење родитељског права у поступцима развода брака (Табела 53.).

 

 1. УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ И ДРУГА ПРАВА КОЈА СУ У ФУНКЦИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У општини Бачка Топола од услуга на локалном нивоу, осим једнократних новчаних помоћи, помоћи у огреву и народној кухињи; у функцији је и дневни боравак за децу са вишеструким сметњама у развоју у оквиру Хуманитарног друштва „Бетежда“чији је оснивач локална самоуправа, а финансира се делом из локалне самоуправе, а делом од прихода невладиних организација.Осим дневног боравка, корисницима друштва пружа се и помоћ у кући. Укупан број корисника је 27, од чега је 18 особа женског пола. Корисници су старости 8-39 година.

 

 1. САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ (ПО ПОТПИСАНИМ СПОРАЗУМИМА И/ИЛИ ПО СЛУЧАЈЕВИМА)

За потребе обављања делатности, ЦСР је у току 2013. год. остваривао функционалну сарадњу са свим организацијама и институцијама на локалном нивоу, са установама социјалне заштите као и са другим институцијама и државним органима у Покрајини и Републици. Крајем године остварена је сарадња у циљу потписивања Протокола о сарадњи у борби против породичног насиља, чије потписивање се очекује почетком 2014.године.

 

 1. ИЗВЕШТАВАЊЕ

У  сврху обезбеђивања јавности рада и доступности информација ЦСР израђује годишњи извештај и програм рада. У сарадњи са средствима информисања путем медија актуелнообјављује информације од значајаза рад Центра и о свим правима из социјалне заштите. На захтев државних органа или институција доставља информације које су тражене у сврху прикупљања аналитичких или статистичких података.

 

 1. АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Аналитичко истраживачки рад није заступљен због недостатка стручног кадра – социолога.

 

IV ДЕО

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

            На   основу напред изнетих показатеља је евидентно да Центру недостају стручни кадрови да би са успехом реализовали све послове – правник, социолог, водитељ случаја –дипл.социјални радник, возач , да је неопходно проширити  просторне услове да би се на задовољавајући начин обављали текући послови пошто је заступљен рад са странкама. Осим тога  због   реформе социјалне заштите примене Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити потребно  је активно радити на даљњој едукаци  и усавршавању радника ради стицања услова за обнављања лиценце и стицања нових знања. Потребно је радити на јачању и проширењу услуга на локалном нивоу јер за тим постоји потреба

 

Бачка Топола, фебруар 2014.

Извештај израдила:  Смиља Вујић, дипл.правник

Директор: Жужана Станко