Извештај о раду 2021

`Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А

 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

 

  

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

  ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

 ЗА 2021. ГОДИНУ

  

 

 

ФЕБРУАР   2022. ГОДИНЕ

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

 

 • ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈAЛНИ РАД Бачка Топола
 • МЕСТО/ОПШТИНА/ГРАД  Бачка Топола
 • ГОДИНА ОСНИВАЊА .  .            година
 • ДИРЕКТОР .  .  .  .  .  .  .  .  .          мр Зимоњић Јасмина
 • E-mail .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           csr@minrzs.gov.rs
 • АДРЕСА И ПОШ. БРОЈ . .  .         24300 Бачка Топола, Петефи бригаде бр.20

веб сајт: www.csrbtopola.org.rs

 • ТЕЛЕФОНИ / TELEFAX .  .         024/715-810; 024/715-398

 

 1. УВОДНИ ДЕО

 

    Предмет извештаја је анализа рада и обрада статистичких података о раду у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.

Основу за израду извештаја чине подаци из програма Integral, подаци из програма „Ауроре“ намењеног за годишње извештавање о раду Центра за социјални рад, подаци из постојеће евиденције стручних радника, као и подаци из извештаја других релевантних институција.

Извештај је намењен за потребе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Републичког завода за социјалну заштиту; Покрајинског завода за социјалну заштиту; Покрајинског сектретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова; Скупштине општине Бачка Топола  и органа Центра: надзорни и управни одбор Центра за социјални рад.

 

 • Делатност центра за социјални рад

 

Центар за социјални рад Бачка Топола је основан 1979. године од стране његовог оснивача Општине Бачка Топола. Током 1991. године одлуком Општине Бачка Топола и Мали Иђош основан је међуопштински Центар. Решењем  Привредног суда у Суботици  од 07.06.1991.г. регистрован је као установа  под називом: Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош са седиштем у Бачкој Тополи, ул.Петефи бригаде бр. 20. Одељење Центра за социјални рад у Малом Иђошу налазило се у склопу зграде Скупштине општине Мали Иђош у улици Главна 32.

Током 2016. године започет је процес раздвајања Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош као међуопштинског Центра. Дана 10.07.2019. године  решењем Привредног суда у судски регистар је уписана промена статуса, од када је ова установа  правни следбеник и носи назив Центар за социјални рад општине Бачка Топола.

Центар за социјални рад је јавна установа од посебног друштвеног интереса која применом метода социјалног рада на основу Закона о социјалној заштити спроводи социјалну заштиту на подручју општине Бачка Топола.

Послови Центра на основу Закона обухватају :

 1. Откривање и праћење социјалних потреба грађана и проблема у области социјалне заштите
 2. Предлагање и предузимање мера у решавању стања социјалних потреба грађана и праћење њиховог извршавања
 3. Организовање и спровођење одговарајућих облика социјалне заштите и непосредно пружање услуга социјалне заштите и социјалног рада
 4. Развијање и унапређивање превентивне активности која доприноси спречавању и сузбијању социјалних потреба
 5. Пружање дијагностичких услуга
 6. Саветодавно – терапијске услуге
 7. Пружање стручне помоћи корисницима
 8. Вођење евиденције и документације о пруженим услугама и предузетим мерама у оквиру делатности
 9. Вршење и других послова утврђених законом

Центар обавља послове у оквиру система социјалне заштите у својству Органа старатељства и спроводи породично-правну заштиту на основу Породичног закона:

 1. Послови заштите права детета
 2. Послови заштите породице
 3. Надзори над вршењем родитељског права
 4. Заштита деце без родитељског старања
 5. Послови старатељске заштите
 6. Поступак у брачним споровима и у споровима у односима родитеља и деце
 7. Поступак посредовања – медијације на основу закона
 8. Издржавање млт. деце
 9. Одређивање личног имена
 10. Води прописану евиденцију по основу закона

 

Центар је у улози Органа старатељства као учесник у поступцима према малолетним преступницима на основу Закона о малолетним извршиоцима кривичних дела.

У својој делатности спроводећи и примењујући одредбе наведених закона Центар примењује и одредбе Закона о општем управном поступку.

Центар за социјални рад као установа је надлежна за пружање заштите и подршке жртвама насиља у породици на основу Закона о спречавању насиља у породици.

У свом раду Центар на локалном нивоу сарађује са институцијама и организацијама које су својом делатношћу повезане у свеобухватној заштити одређених категорија становништва (школске и предшколске установе, Општински омбудсман, Основни суд у Суботици – Судска јединица у Бачкој Тополи, Прекршајни суд у Бачкој Тополи, Министарство унутрашњих послова, здравствене установе, месне заједнице, органи локалне самоуправе, удружења грађана, удружење Зелено звонце, Црвени крст итд.).

 

ОСНОВНА СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ / ГРАДА

 

Општина Бачка Топола налази се у Војводини, у Севернобачком округу, простире се на површини од 596 км2. Кроз територију општине пролази железничка пруга и аутопут правца Београд – Суботица – Будимпешта и уједно се укрштају путни правци север-југ и исток-запад. У наредном периоду биће започета реконструкција деонице брзе пруге правца Нови Сад – Суботица, а пројектом је уједно предвиђена и реконструкција железничке станице Бачка Топола. Град је изграђен у долини речице Криваја на брежуљкастом терену Телечке висоравни.

 

Становништво:

 • Величина

Према последњем попису становништва из 2011.године, општина Бачка Топола имала је 33.321 становника  у 23 насељена места организованих кроз 15 месних заједница. Градско насеље општине броји укупно 14.573 становника. Од укупног броја становника 16.238 чине особе мушког пола, док 17.083 чине особе женског пола. Како је Бачка Топола мултинационална средина, етничку структуру општине чини мешовито становништво уз мађарску већину: Мађари око 58%(19.307), Срби  око 30% (9.830) и остале нације око 12 % (4.184).

 

 • Старосна структура

0 – 19 год.      6.295 становника

20 – 59 год.    18.517 становника

60 г. и  више   8.509 становника

Просечна старост становништва је 43,2 године.

 

 • Природни прираштај

Као и  у  осталим деловима Севернобачког округа природни прираштај показује негативну селекцију (-8,7),  те је у општини Бачка Топола стопа наталитета мања од стопе морталитета и у односу на претходни пописни период повећан је удео остарелих лица у укупној популацији општине. Број новорођених у 2021. години износи 199, што је за 27 мање у односу на број рођених беба претходне године, док је број преминулих лица на територији општине повећан за 37 и износи 438. У општини Бачка Топола у односу на попис из 2002.год. број становника се осетно смањио. Према процени Републичког завода за статистику број становника у општини у 2018. години је 30.927. И надаље је присутна тенденција смањења становника због одласка младих у иностранство.

 

 • Домаћинство и породица

 

Према последњем попису становништва укупан број домаћинстава на територији општине Бачка Топола је 12.972, од чега се 5.580 домаћинстава налази у самој Бачкој Тополи, а 7.392 домаћинстaва у околним селима. Укупан број породица је 9.767, при чему су 2.780 породица без деце; 372 ванбрачне заједнице без деце; 4.477 породице са децом; 423 ванбрачне заједнице са децом; 1.390 породица које чине мајка и деца и 325 породица које чине отац и деца.

 

 • Склапање и разводи брака

 

Према подацима матичне службе Општине Бачка Топола, број склопљених бракова на територији општине Бачка Топола у 2021. години је повећан и износи 130, а приметан је повећан број развода у односу на прошлу годину.

 

Показатељи друштвено-економске структуре општине:

 

 • Привредни и други друштвени ресурси

Бачка Топола има веома повољан саобраћајно–географски положај за привредне субјекте. Међутим, због приватизације и стечајних поступака поједина предузећа су угашена, те актуелно раде државне службе и у привреди одређени број предузећа. На територији општине постоји шест верских заједница и током године обележава се неколико традиционалних манифестација. Друштвени ресурси су нешто развијенији те тако на територији општине раде предшколска установа, девет основних школа, три средње школе и једна високошколска установа, Дом културе, Народна библиотека, Музеј, спортска друштва итд. Велики спортски пројекат, фудбалска академија „ТСЦ“ као и актуелно изграђен модерни стадион по највишим европским стандардима, са пратећим садржајима у изградњи базен и хотел у склопу комплекса, представљају велику шансу за опоравак Бачке Тополе у виду значаја који је имала у фудбалу, а многобројној деци из општине и осталих градова Србије могућност за велике спортске успехе. 

 

 • Број  запослених, незапослених лица и пензионера  у 2021. години

 

Број регистрованих запослених лица у општини Бачка Топола  – 8121 (извор податак из Републичког завода за статистику) :

           –код правних лица 6475

– предузетници и самостално обављање делатности 1146

-регистровани индивидуални пољопривредници 500

 

Просечна зарада (месечна за 2021.годину)

Према подацима Републичког завода за статистику, просечна месечна зарада у Бачкој Тополи у претходној години, за месец децембар 2021.г.  износила је 58.509,00  динара.

 

    Број незапослених у општини Бачка Топола је 1.863 лица, од којих 1014 чине жене, а што указује на тренд смањења броја незапослених лица на евиденцији националне службе запошљавања. Највише незапослених је у  групацији изнад 50 година старости – 797 лица  и највећи број незапослених чине лица са непотпуним основним образовањем – неквалификована лица – укупно 1000. Тренутно  постоји пријављена  потреба за заснивањем радног односа за 13 радника на одређено време, а са даном 31.12.2021. године са евиденције НСЗ је радни однос засновало 39 лица.

 

Број пензионера у општини Бачка Топола према подацима Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање износи 7.284. Просечна пензија износи 28.739,59 динара.

 

 

Табела 1: Пензионери који су пензију стекли као запослени – просечни износ пензије 27.660,00 динара:

 

инвалидске 939
старосне 3790
породичне 1574
укупно 6303

 

Табела 2: Пензионери који су пензију стекли као пољопривредници – просечни износ пензије 14.612,00 динара :

 

инвалидске 41
старосне 426
породичне 84
укупно 551

 

 

Табела 3: Пензионери који су пензију стекли на основу самосталне делатности– просечни износ пензије 27.116,00 динара:

инвалидске 35
старосне 249
породичне 77
укупно 361

 

Табела 4: Пензионери који су пензију стекли као војна лица – просечни износ пензије 53.581,00 динара:

инвалидске 10
старосне 39
породичне 20
укупно 69

 

2    ДЕО

КАПАЦИТЕТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 • ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ

 У ЦСР Бачка Топола у 2021. години било је запослено укупно 14 радника, од тога   Министарство финансира  8 радника на неодређено време, а 6 радника финансира локална самоуправа и то: 3 стручна радника, 1 извршиоца  на пословима примене Одлуке о социјалној заштити општине Бачка Топола – административни радник  и 2 радника на техничким пословима.

Због одвајања и оснивања Центра за социјални рад општине Мали Иђош, утврђен је број стручних и других радника Центра за социјални рад општине Бачка Топола на основу решења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања под бројем 112-01-191/1/2020-09 од 20.04.2021.године од укупно 11 стручних и других радника. На основу наведеног у Центру су непопуњена 3 радна места финансирана од стране Министарства.

Од укупног броја запослених на терет Буџета Републике Србије су следећи  запослени: 1 извршилац на пословима руковођења – директор, 5   извршилаца –  стручни радници  на пословима социјалног рада, 1 стручни радник на управно-правним пословима  и   1 извршилац –  радник на административно – финансијским пословима.

Послове стручног рада обављало је укупно 9 стручних радника (6 извршилаца финансираних из буџета и 3 од стране локалне самоуправе), организованих кроз следеће стручне послове : Основни стручни послови -7, супервизијски послови – 1 и правни послови – 1. У односу на профил занимања три су социјална радника, од којих је један супервизор, три психолога од којих је један руководилац службе, два педагога и један правник.

Током 2021. године један радник распоређен на административно-финансијским пословима финансиран из буџета стекао је законски услов за пензију, на основу чега број запослених радника на дан 31.12.2021. године чини укупно 13. У току извештајног периода  није добијена сагласност за попуњавање упражњених радних места од стране Министарства.

Правилником о унутрашњој организацији, организацију ЦСР чине организационе јединице и то: Унутрашња организациона јединица, односно Служба и посебна организациона јединица – Служба за остваривање локалних услуга социјалне заштите. Због малог броја  радника не постоје посебне службе за децу и одрасле, а у складу са правилником формирају се стручни тимови у различитим саставима по образовном профилу.

Унутрашње уређење Центра омогућава управљање обимом посла, успостављање система одговoрности и примерено управљање људским потенцијалима. Вршење послова у односу на поверене послове организује се у оквиру једне унутрашње организационе јединице, тако да послове из делокруга Центра обављају запослени стручни радници Центра чији рад се финансира из буџета Р.Србије. Осим јавних овлашћења Центар обавља и друге услуге прописане Законом о социјалној заштити, а који се остварују у оквиру посебне организационе јединице, Службе за остваривање локалних услуга социјалне заштите. Наведене услуге обезбеђује Општина Бачка Топола, а ангажовање стручних радника за обављање наведених услуга се финансира из буџета јединице локалне самоуправе.

Послови пријемне канцеларије обављају стручни радници – водитељи случаја по недељном распореду који доноси руководилац Службе. Колегијум службе се одржава једном недељно у оквиру којег се разматрају протекли и предстојећи, односно планирани послови стручних радника.

Послови неодложних интервенција обављају се континуирано од стране шест стручних радника по недељном распореду кроз перманентно дежурство (мобилни тим). Накнада за рад мобилног тима финансира се из буџета локалне самоуправе.

 

 • УСЛОВИ РАДА

 

ЦСР Бачка Топола своју делатност обавља у адаптираном објекту површине 168 m2, који је прилагођен особама са инвалидитетом приступачним приземљем. Располаже са 11 опремљених канцеларија и осталим помоћним просторијама. Простор поседује етажно грејање на гас и делимично је климатизован.

Сваки стручни радник има канцеларију за рад опремљену рачунарском и осталом опремом, с тим да у неколико канцеларија раде  по два радника, што отежава процес рада и у наредном периоду се планира адаптација и проширење простора. Рачунарска опрема одговара стандардима рада у центру. Простор није у потпуности задовољавајући, али омогућава релативно нормално функционисање установе у оквиру своје делатности.

За стручни и административни рад користи се програм „Интеграл“ за електронско вођење евиденције и документације. Програм „Аурора“ се користи за потребе извештавања о пријавама насиља у породици и за годишњи извештај.

ЦСР поседује 2 путничка возила за обављање теренског рада и службених путовања. Поред редовног теренског обиласка за потребе посла, стручни радници једном месечно обилазе веће месне заједнице просторно удаљеније ради доступнијег и оперативнијег рада са корисницима, за које се укаже потреба за пружањем услуга из делокруга рада Центра. С обзиром да су возила у дотрајалом стању ценећи старост возила и њихову свакодневну употребу, а са друге стране честе потребе за путовањем ван територије општине, постоји потреба за набавком новог возила прилагођеном теренском раду.

Одржавање простора и опреме је предвиђено буџетом Републике Србије  где се издвајају средства за одржавање рачунарске опреме као и самог програма, путничких возила и средства за текуће одржавање објекта.

Током 2021.године Центар није добијао наменска средства из буџета Реп.Србије за куповину опреме, односно побољшања услова рада. Центар је исказао потребу за набавком новог путничког возила и заменом прозора и врата на згради.

 

    2.3     ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА

 

Током 2021. године стручни радници  су наставили перманентну едукацију  у оквиру акредитованих програма од стране Републичког завода за социјалну заштиту  и то следеће:

 

 1. Улога и одговорност Центра за социјални рад у примени Закона о спречавању насиља у породици
 1. Превентивни и корективни надзор у заштити права деце у примарним ородицама
 2. Породична правна заштита – подршка Центра за социјални рад – питања и одговори
 3. Заштита штићеника Центра за социјални рад кроз укључивање породичног смештаја
 4. Заштита интереса деце и коришћење услуга социјалне заштите у поступцима лишења родитељског права
 5. Управљање ризицима по здравље и безбедност запослених и корисника услуга са посебним освртомна Ковид 19
 6. Значај правилно сачињеног налаза и мишљења Центра за социјални рад
 7. Позитиван приступ у раду са децом са проблемима у понашању
 8. Покретање и структурисање услуге дневни боравак за децу и одрасле са тешкоћама у развоју
 9. Дете у средишту родитељског сукоба – синдром отуђења детета итд…

 

     Потребе на плану едукације и усавршавања стручних радника су задовољене, прилагођене ситуацији пандемије корона вируса интензивирано је похађање вебинара путем ZOOM апликације, чиме је омогућена едукација стручних радника у складу са годишњим планом стручног усавршавања.

Укупно 9  стручних радника и руководећег кадра ЦСР је стекло  основну лиценцу  за обављање стручних послова у области социјалне заштите у складу са Правилником. Један стручни радник поседује знање из Системске породичне терапије – стекао је звање породичног терапеута, а један радник (психолог) је тренер за процену и едукацију кандидата за хранитељство деце. Два стручна радника за завршила обуку за медијаторе. Такође један психолог поседује сертификат за вођење асертивног тренинга. Сви стручни радници похађали су базични курс за рад са жртвама насиља. Своја знања и вештине радници примењују како у раду, тако и у услугама породичног саветовалишта чији је пружалац услуга Центар.

3     ДЕО

 КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

  3.1. УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА ПРЕМА СТАРОСНИМ ГРУПАМА (деца, млади, одрасли и старији) НА АКТИВНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР-а

 

Укупан број корисника ЦСР (уписаних у регистар) у извештајном периоду
Корисници по узрасту Број корисника (01.01.2021.-31.12.2021.) Број корисника на дан 31.12.2021.
М Ж Укупно М Ж Укупно
ДЕЦА  (0 – 17) 438 440 878 362 372 734
МЛАДИ  (18 – 25) 107 220 327 81 168 249
ОДРАСЛИ  (26 – 64) 774 1002 1776 693 832 1525
СТАРИЈИ  (65 и више) 187 339 526 166 294 460
УКУПНО 1506 2001 3507 1302 1666 2968

 

 3.2.СОЦИО-АНАМНЕСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ КОРИСНИКА ПО УЗРАСНИМ ГРУПАМА

 У извештајном периоду као и на активној евиденцији ЦСР на дан 31.12.2021.године у укупном броју корисника уочено је повећање броја од око 170 корисника у односу на претходну годину, а највећи је удео одраслих лица као и деце. На основу односа броја становника према последњем попису и корисника може се грубо констатовати да око 15% становника користи услуге Центра, али ценећи да је присутна тенденција смањења становника овај податак се не може сматрати валидним.

. Карактеристична обележја корисника су :

 • по родној припадности – већи је удео жена у укупном броју корисника
 • према нацоналној припадности 39 % корисника је мађарске националности
 • по школској спреми – највише је корисника са завршеном основном школом
 • према месту сталног боравка – већи је удео градског становништва у коришћењу услуга ЦСР.

3.3. ФЛУКТУАЦИЈА КОРИСНИКА

 У извештајном периоду највећи број новоевидентираних корисника улази у систем ради остваривања права из домена материјалних давања (новчана социјална помоћ, додатак за туђу негу и помоћ, једнократна новчана помоћ).

3.4. СТАРОСНЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА ПРЕМА ОСТВАРЕНИМ ПРАВИМА, ПРИМЕЊЕНИМ МЕРАМА И ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 3.4.1. Деца

 У старосној групи корисника деце по броју је најзаступљенији узраст 6 – 14 год. и 15 – 17 год. У односу на пол деце број дечака и девојчица је изједначен. Највећи број евидентиране деце је из социјално угрожене категорије као саужилавац права на новчану социјалну помоћ – 402 деце. Деце са сметњама у развоју на евиденцији има 82, док је 38 деце корисник права на помоћ и негу од стране другог лица. Деце у односу на коју се родитељи споре око начина вршења родитељског права и регулисања личних односа је на евиденцији у претходној години било укупно 147. У примењеним мерама заштите права и интереса деце највише се примењују мере старатељске заштите и породичног смештаја. Број деце у односу на коју је примењена старатељска заштита је 41, док је број деце смештен у сродничкој или другој хранитељској породици 32. На евиденцији Центра нема малолетне деце којима је смештај обезбеђен у оквиру установе социјалне заштите, иако су поднета два захтева за смештај деце са вишеструким здравственим тегобама, за шта је добијена сагласност, али се још увек чека  реализација њиховог смештаја.

3.4.2. Млади, одрасли, старији

    У оквиру корисничке групе пунолетних лица, због одласка младих и одраслих лица у иностранство, последично је опажена тенденција пораста старих и самачких домаћинстава и потреба за њиховим збрињавањем у виду регулисања смештаја. Такође због наведеног препозната је и потреба развоја услуге геронто-службе и прихватилишта за незбринута лица.

 

У укупном броју корисника у извештајном периоду највећи је удео социо-материјално угрожених у свим старосним групама. На дан 31.12.2021.године, право на новчану социјалну помоћ користило је 776 носилаца права, односно укупно 1469 корисника који су материјално угрожени и испуњавају услове за остваривање овог права предвиђене законом.  При томе, током 2021. године било је укупно 545 захтева за остваривање овог права.

Право на додатак за помоћ и негу од стране другог лица остварује 211 пунолетан    корисник.

Под старатељском заштитом – лица која су лишена пословне способности се налази 75 корисника. Услуге смештаја актуелно користи 105 пунолетан корисник, од којих се 38 корисника налази на породичном смештају, док је 67 корисника смештено у установи социјалне заштите.

Током 2021.године, поднето је укупно 862 захтева за једнократну новчану помоћ, од којих је 824 одобрено, а за 38  је донето негативно решење због неиспуњења услова. Значајно повећан број захтева за једнократну новчану помоћ је током зимског периода.

3.5. ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА

3.5.1. Жртве насиља

 У извештајном периоду је уочена тенденција смањеног броја пријава насиља у породици и партнерским односима. Центар је суду ради сврсисходности изрицања мера заштите од насиља достављао  налазе  и мишљења, а жртвама пружао стручну саветодавну помоћ и сачињавао тужбе за мере заштита од насиља у породици. Укупан број жртава насиља у 2021. години је умањен у односу на прошлу годину – 27 и већином су то жене које припадају категорији одраслих лица – категорија од 30 – 50 година, а починилац насиља је најчешће брачни или ванбрачни партнер. Од укупног броја пријава, насиље над малолетном децом је извршено у 8 случајева. Образовни профил жртве је у највећем броју случајева са основним и средњим образовањем, док је у погледу радног статуса највише жртви незапослено. Најчешће примењивани облик насиља је физичко и психичко насиље. Сазнања о насиљу центар добија у највећем броју од полиције – у 11 случајева. Применом Закона о спречавању насиља у породици почев од 01.06.2017. године присутно је повећано ангажовање дежурних стручних радника у виду присуствовања саслушавању жртава и насилника у полицијској станици и сачињавања извештаја за потребе тужилаштва са навођењем процене постојања ризика од понављања насиља. Уједно применом наведеног закона, у току извештајног периода насилницима је изречено укупно 26 хитних мера од стране полицијских службеника, а које су и продужене на још 30 дана одлуком Суда. Кршење изречених хитних мера је у највећем броју случајева процесуирано у прекршајном поступку казном затвора. У односу на почињена дела насиља, четвртина случајева је процесуирана у кривичном поступку, у оквиру којих је приметно скраћено време трајања судских поступака и продуктивно деловање свих поступајућих институција.

3.5.2. Жртве трговине људима

У извештајном периоду ЦСР је није имао на евиденцији жртве трговине људима.

3.5.3. Особе са инвалидитетом

ОСИ који су корисници ЦСР у највећем броју су деца и одрасли корисници, најчешће са телесним и интелектуалним инвалидитетом – укупно 471 у извештајном периоду. Од примењених услуга и мера најчешће су корисници породичног смештаја и смештаја у установи социјалне заштите, старатељства као и права на додатак за туђу негу и помоћ.

3.5.4. Повратници – реадмисија; избегла и интерно расељена лица-

У извештајном периоду није било  повратника  у процесу реадмисије.

4    ДЕО

 

ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА, ПРИМЕНИ МЕРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА

 

4.1. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

У извештајном периоду Центар је највећим делом вршио послове процене родитељске компетенције за вршење родитељског права, сачињавао извештаје поводом прекршаја и кривичних дела малолетника, пратио спровођење изречених васпитних мера у односу на малолетнике и спроводио мере корективног надзора над вршењем родитељског права. На захтев судова, Центар је био укључен и у поступке лишавања родитељског права у односу на децу из територије других општина – у највећем броју случајева општина Суботица. За два увојитељска пара на територији општине од стране стручног тима вршено је праћење прилагођавања до заснивања усвојења укупно троје деце, које је успешно окончано. Наглашена сарадња Центра је у делу рада са основним и средњим школама у погледу праћења родитеља због сумњи на занемаривање родитељских обавеза и рада са млт. децом асоцијалног понашања. Уједно вршена је ревизија новчане социјалне помоћи, старатељства, породичног и домског смештаја корисника и регулисана старатељска заштита у виду сталног и привременог старатељства. У остваривању старатељске заштите штићеника, укупно 31 штићеник се налази под непосредним старатељством осам стручних радника центра. Због усложњавања поступака лица под старатељстом заштитом која користе услуге смештаја, обављање старатељске дужности захтева додатно ангажовање и оптерећивање стручних радника.

Значајан акценат на стручном раду је и у погледу заштите жртава од насиља у породици, у виду процене породичног функционисања и откривања насилних образаца понашања, пружање психо-социјалне подршке жртвама насиља и њиховом оснаживању, давању потребних обавештења у погледу сарадње са надлежним институцијама и њиховом праћењу. У оквиру Центра постоји Интерни тим за насиље и два пута месечно представник Центра учествује на састанцима Групе за координацију и сарадњу који се одржавају у Основном јавном тужилаштву у Суботици у оквиру којих се разматрају актуелни предмети насиља у породици, сачињавају индивидуални планови заштите и предлажу даље мере поступања у надлежности укључених институција.

 

4.1.1. Послови процене и планирања

У стручним поступцима према корисницима услуга ЦСР у извештајном периоду, најзаступљенија је почетна процена, као и планирање услуга, при чему је највећи број поновних прегледа где се ради о вишегодишњим корисницима старатељске заштите и/или услуге смештаја у установу социјалне заштите, као и породичног смештаја.

 

4.1.2. Неодложне интервенције

У извештајном периоду послове неодложних интервенција спроводио је мобилни тим који се састоји од 6 стручних радника Центра по недељном распореду у форми перманентног дежурства (доступност путем мобилног телефона) у сарадњи са полицијом. Најчешће интервенције односиле су се на породично насиље, саслушавање малолетника починилаца кривичних дела у одсуству законског заступника,  као и ургентно збрињавање лица који су егзистенцијално угрожени.

 

4.1.3. Специјализовани послови

Од специјализованих послова центра за социјални рад, најзаступљенија је усмерена процена корисника, пре свега код процене подобности старатеља, или родитеља, за старање о другом лицу или вршење родитељског права; као и приликом процене потреба деце и младих за смештај у хранитељску породицу. У извештајном периоду број пријављених потенцијалних хранитељских породица за децу је у стагнацији, што представља отежавајућу околност ценећи да су капацитети постојећих попуњени.

 

4.1.4. Супервизијски послови

У току 2021. године  супервизор је спроводио индивидуалну супервизијску подршку, уједно и учествовао на супервизијским групним сусретима. Супервизор је такође заступљен у стручном раду као водитељ случаја или као стручни радник у тиму. Поседује вишегодишње искуство у социјалној заштити чиме доприноси квалитету рада стручних радника и целокупном функционисању.

 

4.1.5. Управно-правни послови

Посматрајући у целини акценат стручног радника који обавља управно-правне послове је заснован на поштовању законских процедура у свим областима рада, што представља оптерећење за једно лице запослено на овим врстама послова. По заступљености највећи обим послова правника односи се на доношење решења у остваривању права из социјалне заштите у делу материјалних давања. У примени мера породично-правне заштите издваја се старатељска заштита. У другим правним пословима евидентно је учешће правника у пружању правне помоћи жртвама насиља у виду сачињавања тужби.

 

4.1.6. Налази и мишљења

ЦСР је у свом раду у току 2021.год. сарађивао са другим институцијама и организацијама, према којима је достављао по захтевима тражене налазе и мишљења. Најчешћа сарадња је усмерена према полицији и суду, тужилаштву, школама  као и према другим институцијама. Налази и мишљења по захтеву суда су у највећој мери заступљени у погледу процене подобности родитеља за вршење родитељског права,  сврсисходности изрицања мера за насиље у породици као и за млт. преступнике, вршиоце кривичних дела и прекршаја – те праћења реализације  изречених васпитних мера. С тим у вези протекле године је интензивирана сарадња са фирмом „Стандард“ из Старе Моравице и Црвеним крстом, који су омогућили реализацију васпитних налога изреченим према млт. починиоцима кривичних дела и иста је дала позитивне резутате.

 

4.2. УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ И ДРУГА ПРАВА У ФУНКЦИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

      Значајна новина у погледу пружања услуга социјалне заштите на територији општине Бачка Топола током 2021. године  је лиценцирање услуга лични пратилац детета и помоћ у кући.

Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања под бројем 022-02-00218/2021-19 од 24.12.2021. године  утврђено је да Центар за социјални рад општине Бачка Топола испуњава услов и стандарде за пружање услуге лични пратилац детета са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, на период од 5 година. Услуга личног пратиоца, након успешно обављене акредитоване обуке кандидата, имплементирана је почетком школске 2014/2015. године, а предвиђена су средства у буџету локалне самоуправе за школску годину 2021/2022. годину. Током 2021. године  за  34  деце са потешкоћама у развоју је обезбеђена услуга личног пратиоца од укупно 41 детета којем је одлуком Интересорне комисије одобрено коришћење наведене услуге. Највише је корисника услуге основношколског узраста – 29, затим предшколског узраста – 9, док је троје деце у оквиру средњошколског узраста.

Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања под бројем 022-02-00214/2021-19 од 22.12.2021. године  утврђено је да Центар за социјални рад општине Бачка Топола испуњава услов и стандарде за пружање услуге Помоћ у кући одраслима и старијима који имају ограничења физичких и психичких способности, на период од 5 година. Током 2021. године ангажована су четири лица за помоћ у кући  –  геронтодомаћице које су пружале услуге  за укупно 57 самачких домаћинстава током године, остарелих и немоћних  лица без адекватне  подршке породице и старања, а што је финансирано из средстава  Буџета општине Бачка Топола. Како на територији општине не постоји установа за смештај старих лица, корисници у потреби за коришћењем услуге се теже одлучују за домски смештај на територији других општина. Самим тим принуђени су да остају у својим домаћинствима са недовољно или одсуством породичне подршке, због чега је изражено велико интересовање за коришћење услуге Помоћ у кући, како би се сачувао или одржао квалитет живота  на који су корисници навикли.  Ова услуга је тренутно предвиђена за четири месне заједнице на територији општине Бачка Топола. Ценећи велику просторну разуђеност општине, уочава се потреба за проширивањем услуге и на друга сеоска насеља и ангажовање додатног броја геронтодомаћица.

Дневни боравак за особе са сметњама у развоју обезбеђује Хуманитарно друштво „Бетежда“  и  ову услугу  користе млада лица преко 18. година старости, који имају различите врсте инвалидитета. Трошкове боравка сноси  Буџет локалне самоуправе и партиципација корисника. Наведена услуга је  лиценцирана за дневни боравак за младе особе са сметњама у развоју.

Корисницима који су на евиденцији Центра и који остварују приходе испод нивоа социјалне сигурности пружа се бесплатна правна помоћ ради остваривања права и интереса корисника из области Породичног закона, путем усмених правних савета и састављања поднесака. Наведену правну помоћ корисницима пружа запослени дипломирани правник Центра.

Током 2015/2016. године након започетог пројекта ,,Отворени загрљај“ кроз активно учешће Центра у раду канцеларије  за превенцију институционалног смештаја, за живот у заједници  особа  са интелектуалним  и менталним тешкоћама  кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу, одржано је више радионица на којима је учествовало 12 одраслих лица са интелектуалним потешкоћама са члановима своје породице уз ангажовање 3 радника Центра, а у плану је повећање броја корисника. По завршетку пројекта, рад канцеларије је настављен на основу средстава локалне самоуправе који је за 2021. годину издвојио средства за услуге превоза корисника, набавку материјала, излета корисника, трошкове репрезентације и остале потребе рада канцеларије. Простор за рад канцеларије је омогућио Црвени крст Бачке Тополе, у којем корисници бораве током зимског периода, где су исти активно укључени у тематским радионицама, у изради ручних радова, прилагођеним њиховим могућностима. Сходно временским приликама организују се излети за кориснике на територији општине, као и посета удружења и забавних садржаја у другим општинама. Покретање рада овакве канцеларије има  за циљ  јачање  очуваних капацитета лица са сметњама у развоју, њихово осамостаљивање, социјализација и упознавање са  потенцијалима локалне заједнице и животне средине, односно максимално одлагање потребе њиховог смештаја у институције. Средства за рад канцеларије су обезбеђена и за текућу годину.

Током 2016. године на основу пројекта финансираног од стране Покрајинског секретаријата започета је нова услуга породичног саветовалишта. Наведена услуга је финансирана до 31.10.2016. године из средстава пројекта, а наставак исте је омогућила локална самоуправа, која се до данашњег дана континуирано спроводи. Услуге саветовалишта пружају два стручна радника Центра за рад са корисницима на српском језику и мађарском језику. Оба радника су дипломирани психолози, едуковани из породичне системске психотерапије и обучени за саветодавни рад са клијентима. Пружање саветодавних терапијских услуга је намењено деци, појединцима, партнерима и породицама, одвија се након радног времена у просторијама Центра за социјални рад. Током 2021.године ова услуга је пружена за 51 корисника путем индивидуалног, партнерског и породичног саветовања.

Током 2021. године за укупно 597 корисника је признато право на коришћење услуге бесплатан оброк који обезбеђује општина Бачка Топола посредством Општинске организације Црвеног крста Бачка Топола. Услуга народне кухиње је обезбеђена  корисницима новчане социјалне помоћи, корисницима најнижег износа пензије, као и особама које из других разлога социјалне угрожености нису у могућности да задовоље своје основне животне потребе.

 

4.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ

 

За потребе обављања делатности, Центар је у току 2021.год. остваривао функционалну сарадњу са свим организацијама и институцијама на локалном нивоу, са установама социјалне заштите, као и са другим институцијама и државним органима у Покрајини и Републици.

 

4.4. ИЗВЕШТАВАЊЕ

 

У сврху обезбеђивања јавности рада и доступности информација Центар за социјални рад израђује годишњи извештај и програм рада. У сарадњи са средствима информисања редовно обавештава медије о свим  активностима  у Центру, доступним услугама и правима из социјалне заштите. На захтев државних органа или институција доставља информације које су тражене у сврху прикупљања аналитичких или статистичких података. У значајној мери у обезбеђивању јавности рада помаже веб сајт Центра за социјални рад покренут током 2014.године – www.csrbtopola.org.rs, у оквиру којег су доступне све релевантне информације о раду центра: информатор о раду Центра и актуелне вести.

 

4.5. АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

 

Аналитичко истраживачки рад није заступљен због недостатка стручног кадра,  те све послове евидентирања података и анализе података који су потребни за даљи успешан рад центра обавља руководилац службе заједно са правником.

 

 1. ДЕО

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

На основу анализе рада Центра и показатеља описаних у извештају, износе се следећа запажања у виду планирања даљих корака ради оптималног функционисања у погледу пружања услуге социјалне заштите и задовољења потреба корисника:

 

 1. Обзиром на број утврђених стручних и других радника на основу Решења Министарства из 2021. године, Центру за социјални рад општине Бачка Топола недостају стручни кадрови како би се благовремено реализовали сви послови и побољшао квалитет рада.
 2. Потребно је проширити просторне услове са неопходном адаптацијом зграде – замена прозора и врата, како би се на задовољавајући начин обављао непосредан рад са странкама. Уједно обзиром да су возила у дотрајалом стању ценећи старост возила и њихову свакодневну употребу, неопходна је набавка новог возила прилагођеног теренском раду. Такође постоји потреба за побољшањем компјутерске опреме ценећи све захтевнију информациону технологију, ради неометаног одвијања пословног процеса.
 3. У складу са применом Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, потребно је континуирано радити на даљој едукацији и стручном усавршавању радника, ради стицања услова за обнављање лиценце и унапређења знања и вештина у раду.
 4. У циљу приближавања услуга корисницима, унапређења рада и поправљање имиџа установе, потребно је континурано радити на промотивним активностима делокруга рада Центра и подстицати развој хранитељства, због уочене стагнације потенцијалних кандидата за пружањем услуге породичног смештаја за децу, омладину, одрасла и стара лица.
 5. Због изражене потребе за пружањем услуга смештаја старих лица, потребно је радити на јачању и проширењу наведених услуга, посебно за потребе ургентног збрињавања старих лица, ценећи недовољне и недостајуће услуге смештаја на локалном нивоу. Због отежаног смештаја корисника у установама социјалне заштите из процедуралних разлога, захтевних здравствених налаза и временски дугог чекања на пријем у установу, Центар је принуђен да до реализације истог корисницима обезбеди ургентан смештај у оквиру хранитељских породица за одрасла и стара лица. Због попуњених смештајних капацитета корисника у оквиру наведене услуге, потребно је иницирати разматрање отварања прихватилишта за стара лица, посебно током зимског периода, у циљу пружања бриге и задовољења потреба лица у оквиру самачких домаћинстава, стамбено, материјално или здравствено угрожених.

 

Извештај сачинила :

Мастиловић Зорица, дипл. психолог

водитељ случаја  – руководилац службе

Директорица

мр Зимоњић Јасмина

магистар економских наука

мастер социјални радник